Alapfogalmak

Világosság és Fény

 • A fizikai világ felől nézve a fény és a világosság látszólag szorosan összekapcsolódnak és a különbözőségük első ránézésre nem egyértelmű. Emiatt itt a fizikai világban könnyen félrevezethetővé és megtéveszthetővé váltunk. Nem minden arany, ami fénylik!

 • Abban a valósághelyszínben, melyben a fizikai világ és benne az életünk megnyilvánul és lejátszódik, minden rezgés=energia és is-mer-et (információ). A formát kapott létezés hordozója az energia, és annak az egyik megnyilvánulási formája a fény (foton). A foton a világunkat meghatározó négy alapvető (elemi) kölcsönhatás egyikének, az elektromágneses kölcsönhatásnak a közvetítő részecskéje. Ahogy a bozon a gyenge kölcsönhatás közvetítő részecskéje, a glüon az erős kölcsönhatás közvetítő részecskéje, és a graviton a gravitáció közvetítő részecskéje. Ebből az is jól látható, hogy a fény (foton) a duális világ része, csak itt létezik. A duális ellentét párja az árnyék. Az árnyék nem létezik fény nélkül. Látható, hogy szigorúan nézve a fizikai világra sem igaz, hogy minden fény.

 • Az elménk, ami a személyiségünk illetve a testi létezésünk része, vagyis a duális világé, képalkotó gondolkodással igyekszik rögzíteni a valóságot. A képekből aztán elvont fog-alom készül. Az elménk az elvont fogalmak gyártásával egyrészt körül bástyázza önmagát, másrészt így hangsúlyozza ki saját fontosságát. A biztonságos “alom” kialakításához képek kellenek, vagyis fény. Fény nélkül nincs kép. Amennyiben az elmében nincs kép, képtelenné válik, és elveszti a stabilitását. A túl sok fény csillogása-villogása azonban könnyen elkápráztathatja az elménket, így már is egy káprázat világban ragadhatunk. A „fényesség” könnyen akadállyá és csapdává válhat.

  A “látható” világegyetemben minden Rezgés (energia) és Ismeret (információ).

Tudat, Kvantum-Tudat Mező (Szellem)

 • A kvantum fizikusok már a múlt század ötvenes éveiben rájöttek arra, hogy a tudatot be kell vezetni a fizika, és így a tudomány fogalom tárába. Ezt először Neumann János (1955) fogalmazta meg, azzal együtt, hogy a tudat nem lehet anyagi természetű. Szerinte a tudat választja ki a megtapasztalást az összes olyan kvantumlehetőség közül, amelyeket egy objektum képvisel a kvantumfizikában. A tudat jellemzője a figyelem, és nem az ellenőrzés (a kontroll).

 • A huszadik század utolsó évtizedeiben azt is kimutatták, hogy léteznie kell egy speciális, nem helyhez kötött, kozmikus tudatnak, ami minden valóság alapja, amelyben az anyagi természetű objektumok lehetőségként léteznek. Hívhatjuk ezt Kvantum-Tudatnak is. Ez a felismerés egyezik az ősi tanítások által megőrzött tudással.

 • Az EGY = (Kvantum-)Tudat megnyilvánulatlanul is VAN. Sajátossága a Világosság. Az Isteni Önkifejezés (hajlam arra, hogy Önmagát kifejezésre juttassa) az Abszolútum (Az EGY) Önmaga iránt érzett szeretetéből (ős tény) fakad, melynek révén Önmaga által megnyilvánítja Önmagát, vagyis megosztja Önmagát.

 • A megnyilvánult Tudat (Szellem) = Kvantum-Tudat Mező maga az ÉLET. Sajátossága az is-mer-et (információ). A Kvantum-Tudat Mezőben nincs Tér és Idő, minden VILÁGOSSÁG és is-mer-et. Egyszerre létezik benne az ÉN és MI. A Kvantum-Tudat Mező az elsődleges létező valóság, és ezért, mint is-mer-et (információ) mindenütt jelen van, és a kvantumvákuumon, avagy “nullponti mezőn” keresztül hozza létre, illetve van hatással a fizikai valóságra.

 • A világegyetemben minden Rezgés (energia) és Is-mer-et (információ). Az energia (rezgés) a formát kapott létezés hordozója. 

Mátrix

 • Ezt az elnevezést Max Planck használta először, aki a kvantum fizika megalapozója: Az a megtapasztalható valósághelyszín, amelyben a fizikai valóság és benne az életünk megnyilvánul és lejátszódik. A Mátrixban valósulnak meg a természet alapvető kölcsönhatásai. Itt zajlik a jelekkel történő információáramlás és a megfigyelő által itt kapnak megvalósult formát az elemi részecskék (az anyag) valószínűségi hullámai.

 • Ez a pulzáló, interaktív és folyamatosan megnyilvánuló, kölcsönhatással rendelkező energiamező a központi motorja megtestesülésünknek, s amely magában hordozza potenciálisan az összes lehetőséget, hívhatjuk ezért Variációtérnek is.

 • Ez a valósághelyszín a 11 tér-idő dimenzió színtere is. A 10 tér dimenzió lehetőséget ad az okkult ismeretek és tapasztalatok elhelyezésére:

  • Például a 4. tér dimenzió lehet a helye a Morfogenetikus mezőnek, az anyaga pedig az ÉTER.
  • Az 5. tér dimenzió lehet a Pszicho-Noetikus sík helye.
  • A 6-7. tér dimenzió lehet az alsó és felső Asztrális sík helye. Ezek anyaga az érzelem.
  • A 8-9. tér dimenzió lehet az alsó és felső Mentális sík helye. Anyaguk a gondolat.
  • A 10. tér dimenzió lehet a helye a Spirituális síknak. Itt kapnak formát az Ideák.

  A Mátrixban nem teljes szabadságban választunk az egyéni helyhez kötött (lokális) tudatunkból, hanem egy rendhagyó, nem helyhez kötött tudatból, a Kvantum-Tudat Mezőből. Emberként, mint “helyhez kötött” tudatok közvetlen részesei vagyunk ennek a tudatosságnak, a Létezésnek. Ebben a határtalan Tudat-óceánban el-mer-ülünk. Csak elfelejtettük!!

 • Káprázat világok fogságába estünk. Nem véletlen, hogy ősidők óta a beavatásokat “sötét” helyen végezték, végezzük. Ez a “sötétség” nem a világosság hiánya, hanem a fényesség kizárása.

 • A fényesség és káprázat kizárása segíti a jelentkezőt, hogy figyelmét a fény mögötti-fölötti világosságra irányíthassa, hogy beléphessen az “Ürességbe”, ami az összes lehetőséget hordozza, megtapasztalva azt, hogy azonos a tudat határtalan óceánjával. Elmerülve abban megtapasztalhassa az OTTHONT, az EGYSÉGET.

 • Aki megéli ezt, aki eljut erre a felismerésre, arra azt mondjuk, hogy MEGVILÁGOSODOTT és véletlenül sem azt, hogy kifényesedett. Az Üresség nem azonos a semmivel. A Semmiben nincs Sem-Mi. “Világos?!” Nekünk, Magyaroknak az a feladatunk, hogy világítsunk, vagyis tudatosan használjuk csodálatos anyanyelvünket, a MAGYAR-t! Legyünk így, ahogy azt Jézus kérte, a Világosság Gyermekei!

  Templom